Arkiv | februari 2018

Gäller ”mångfald berikar” även för invasiva arter?

Äntligen känner jag att jag har tid med att fundera och skriva på bloggen igen. Jag hör ofta begreppet ”mångfald berikar” när det gäller mångkultur. Jag har ingen större invändning mot invandring bara den är i någorlunda hållbara kvantiteter, något som Sverige har lite problem med kan man lugnt säga, samt att den även ska ställas mot vårt välfärdssystem. Det jag däremot har något emot är mångkulturen ur ett kulturrelativistiskt synsätt. Det ÄR skillnad´på olika kulturer, t.ex. när det gäller det för kvinnor problematiska med hederskultur samt könsstympning men även synen på ickeheterosexuella personer. För att en kultur ska kunna utvecklas behöver kvinnor och HBTQ-personer ha samma rättigheter som heterosexuella män. För mig är begreppet ”mångfald berikar” inom kulturen bara en populistisk floskel.

Man pratar även om ”biologisk mångfald” i naturen. FN:s konvention om biologisk mångfald lyder:

Biologisk mångfald är variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung, inklusive från bland annat landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem och de ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår; detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem.

Det som slår mig är om detta även gäller för invasiva arter. Regeringen presenterade i veckan flera nya lagförslag om invasiva främmande arter. Målet är, enligt Regeringens hemsida, ”att sätta igång ett systematiskt och kraftfullt arbete mot invasiva främmande arter i Sverige. Förslagen ska också se till att Sveriges lever upp till de skyldigheter som finns inom EU.”

Något att fundera på när det gäller begreppet integration. Med integration menas ”en förening av skilda delar till en större helhet”, vilket betyder ett ge och ta-tillstånd. Assimilation, d.v.s .”syftar på den process genom vilken en person eller en etnisk grupp som utgör ett minoritetsfolk, om processen är fullständig, helt överger sin egen kultur och anpassar sig till majoritetsbefolkningens kultur”, har i det svenska debattklimatet blivit ett fult ord men frågan är om det inte är det som alla egentligen menar med integration, för annars borde hederskultur och könsstympning vara något som måste accepteras av det svenska samhället. Det är där vi står i dag när en delvis självförnekande inhemsk majoritetskultur tillåts få krav ställda på sig från en annan majoritetskultur. Kravställandet från den andra majoritetskulturen blir då av invasiv art, precis som 1000-talets månghundrade kolonialism var av invasiv art. Observera att jag skriver ”av” och inte ”en”.

Kolonialism är staters eller gruppers erövring och behärskande av, för dem, mer eller mindre främmande territorier. Det kan även involvera exploatering samt införande av den egna kulturen eller civilisationen. Enligt vissa synsätt krävs en mer omfattande migration till det koloniserade området för att man skall kunna tala om kolonialism, enligt andra synsätt räcker dominans.

I dag har vi en nykolonialism som också är av invasiv art i och med den kapitalistiska globaliseringen men även den kulturella dominans som turismen utgör, där främmande människor ställer krav på den inhemska befolkningen mot betalning. Berikar verkligen mångfald när man tänker hela varvet runt?